Obec Oplot
ObecOplot

Dokumenty

Mateřská škola Oplot

okr. Plzeň – jih, příspěvková organizace

Oplot 69,, 33401 Přeštice

IČ :70989141, tel.: 377 983 862, materska-skola/

 

Školní řád

 

Obsah školního řádu :

 

1. Vydání a závaznost školního řádu

2. Cíle předškolního vzdělávání

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

3.1 Práva dítěte

3.2 Povinnosti dítěte

3.3 Práva zákonných zástupců

3.4 Povinnosti zákonných zástupců

4. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

5. Provoz a vnitřní režim školy

5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

5.2 Organizace stravování dětí

5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

5.4 Povinné předškolní vzdělávání

5.5 Distanční vzdělávání

5.6 Ukončení docházky dítěte do MŠ

5.7 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

5.8 Platby v MŠ

5.9.Potřeby dětí do MŠ

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

6.2 První pomoc a ošetření

6.3 Pobyt dětí v přírodě

6.4 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při pobytu venku

6.5 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

6.6 Pracovní a výtvarné činnosti

7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy

8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

9. Ochrana osobnosti v mateřské škole (GDPR)

10. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vydání a závaznost školního řádu

Tento školní řád vydává ředitelka školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Školní řád je zveřejněn na informační tabuli u vchodových dveří do MŠ a na webových stránkách školy. Všichni zaměstnanci jsou s jeho obsahem prokazatelně seznámeni. Zákonní zástupci dětí jsou o jeho vydání a obsahu informováni na 1.třídní schůzce. Školní řád je pro všechny závazný.

 

 

2. Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Předškolní vzdělávání v naší MŠ se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě!“, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je k dispozici na třídě nebo ve zkrácené verzi na webových stránkách školy.

 

Mateřská škola programově spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí.

 

 

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

 

3.1 Práva dítěte:

 

Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před nebezpečnými lidmi a situacemi).
 

Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (odpovídající zacházení, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).

 

Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje.

 

Dítě má právo být respektováno jako individualita.

 

Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.

 

Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.

 

Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.

 

Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ , pokud to dovolí jeho zdravotní stav.

 

Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační  režim (zákonní zástupci dítěte se dohodnou s ředitelkou školy na nejvhodnějším postupu).

 

3.2 Povinnosti dítěte:

 

Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ.

 

Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy.

 

Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.

 

Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.

 

Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.

 

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu.

 

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.

 

 

3.3 Práva zákonných zástupců

 

Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 

Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte.

 

Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.

 

Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

 

Zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogickými pracovníky školy.

 

Zákonný zástupce má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.

 

Zákonný zástupce má právo projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.

 

 

3.4 Povinnosti zákonných zástupců

 

Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.

 

Zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy.

 

Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel.

 

Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

V případě infekčního onemocnění při nástupu dítěte zpět do MŠ po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

 

Rodiče jsou povinni osobně předat dítě učitelce a teprve po té opustit školu. Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům, zástupcům nebo sourozencům starším 10ti let předají(musí být uvedeni v EL). Předávací zónu tvoří vstup do třídy.

 

Zákonní zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte.

 

Zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav,..).

 

Rodiče nebo jimi pověřené osoby jsou povinni respektovat provozní dobu v MŠ (dobu určenou k příchodu dětí do MŠ a odchodu dětí z MŠ).

 

 

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

 

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

 

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

 

Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

 

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

5. Provoz a vnitřní režim školy

 

5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

 

Mateřská škola Oplot, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace poskytuje předškolní vzdělávánína adrese Oplot 69, 334 01 Přeštice.

Provoz MŠ je od 6.30 hod do 15.45 hod.

 

Děti se scházejí do 8.00hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů i během dne, avšak s ohledem na chod MŠ.

 

Vchod do MŠ se v 8.00 hod. z bezpečnostních důvodů uzamyká a otvírá se ve 12.00 hod. pro děti, které odcházejí po obědě. Odpoledne se MŠ odemyká v 15:00 hod. Důvodem je zajistit dětem klid při dojídání odpolední svačiny, těm rychlejším poskytnout možnost chvilku si pohrát.

 

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hod., osobně, pomocí šk. aplikace Twigsee  nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne.

 

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky nebo osobně mateřské škole.

 

Pokud je absence dítěte delší než 10 pracovních dnů, omlouvají rodiče dítě písemně (formuláře jsou k dispozici v polici na chodbě).

 

Absence a omlouvání dětí, které mají předškolní vzdělávání povinné, se řídí specifickými pravidly (viz Povinné předškolní vzdělávání).

 

V případě, že jsou do MŠ zařazeny děti, které samy se souhlasem rodičů dojíždějí autobusem, tyto přivádí a odvádí od autobusu a zpět školnice (dohoda s rodiči je součástí spisu dítěte).

 

Postup při nevyzvednutí dítěte ve stanovenou dobu dle doporučení MŠMT ze dne 8.12.2015:

a) Pedagogický pracovník telefonicky kontaktuje zákonného zástupce

b) Pokud zákonný zástupce písemně pověřil k vyzvednutí jinou osobu, pedagogický pracovník kontaktuje tuto osobu v případě, že zákonný zástupce není v daném okamžiku dostupný na žádném poskytnutém kontaktu.

c) V případě, že není dostupný zákonný zástupce ani pověřená osoba, je pedagogický pracovník povinen dále vykonávat dohled nad dítětem, což v praxi znamená zůstat s ním v mateřské škole.

d) Pedagogický pracovník je povinen se dále průběžně pokoušet kontaktovat zákonné zástupce, případně písemně pověřené osoby. Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu, je oprávněn kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD)

e) Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, může pedagogický pracovník kontaktovat příslušný obecní úřad nebo Policii ČR, případně Městskou policii, pokud v obci působí. Ve spolupráci s policií zajistí předání dítěte pracovníkovi OSPOD.

f) Pedagogický pracovník není oprávněn svévolně opustit s dítětem prostory mateřské školy a dítě předat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě, než zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Nepřípustné je i zajištění péče o dítě v bydlišti pedagogického pracovníka.

g) Pokud tímto pozdním vyzvednutím dítěte vznikne škoda, má zákonný zástupce povinnost podle§ 2910 občanského zákoníku tuto škodu uhradit.

 

Organizace dne

 

6.30 – 8.00 scházení dětí, ranní hry dle volby dětí,

8.00 – 8.45 didakticky zacílené činnosti ve skupinách či individuálně,

tělovýchovná chvilka, relaxační cvičení, hudebně pohybové aktivity, komunitní kruh

8.45 – 9.15 hygiena, přesnídávka, příprava na didakticky zacílené činnosti

9.15 – 9.45 didakticky zacílené činnosti

9.45 – 11.30 příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.30 – 12.00 hygiena, oběd

12.00 – 14.15 hygiena po obědě, odchod dětí po obědě (do 12.30 hod), postupný odpočinek, náhradní nespací aktivity pro předškoláky,

14.15 – 15.45 hygiena, odpolední svačina, odpolední zájmové činnosti, rozcházení dětí, v případě příznivého počasí pobyt na zahradě

 

Režim odpočinku po obědě

12.00 – 14.15 postupný odpočinek

13.30 – 14.15 náhradní nespací aktivity pro předškoláky (u stolečku pracovní listy, klidové herní činnosti, omalovánky, puzzle...), odpočinek ostatních dětí

14.15 vstávání ostatních dětí

 

 

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci potřebám dětí a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku.

 

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. Při nepřízni počasí je pobyt venku omezen (silný vítr, mlha, znečištěné ovzduší, teploty pod – 10stupňů C.)

 

Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat. Odpočinek je součástí režimu dne.

 

Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu např. pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí lze upravit.

 

Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných  mateřskou školou - sdělením na nástěnce u vchodu do třídy, webových stránkách školy, e-mailem, aplikací Twigsee, příp. ústním sdělením.

 

Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podává zákonný zástupce písemně prostřednictvím stanoveného formuláře školy.

Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci.

 

 

5.2 Organizace stravování dětí

 

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny v Řádu školní jídelny a ve Vnitřním školním řádu, který je zveřejněn na nástěnce u vchodu. Podmínky stravování jsou rovněž zveřejněny na webových stránkách školy.

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje MŠ celodenní pitný režim – čaj a vodu - obojí je dětem volně k dispozici v tepelně izolovaných nádobách, přičemž děti používají vlastní kelímky, obsluhují se vesměs samy, těm nejmenším pomáhají starší kamarádi nebo učitelka. Děti, které odcházejí po obědě, dostávají odpolední svačinu s sebou v krabičce donesené z domova.

Systém podávání stravy je částečně samoobslužný, výdej oběda se uskutečňuje okénkem.

Odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den nejpozději do 8.00 hodin.

V případě, že dítě během dopoledne z nějakého důvodu opustí v doprovodu rodičů MŠ (teplota apod.), bude dítěti oběd započítán nebo si ho může rodič v době oběda vyzvednout.

 

 

5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem termín zápisu dětí do MŠ na následující školní rok, a to v rozmezí od 2.5. do 16.5. (dle zákona č.178/2016, kterým se mění zákon 561/2004 Sb.) Zákonní zástupci jsou o termínu vyrozuměni formou plakátů, místním rozhlasem a na webových stránkách školy. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

 

Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka školy dle stanovených kritérií. Žádost o přijetí dítěte do MŠ včetně registračního čísla obdrží rodiče u zápisu.

V dohodnutém termínu přinesou evidenční list (obdrží také v MŠ) s vyjádřením lékaře o zdravotním stavu dítěte. Seznam registračních čísel přijatých dětí je vyvěšen na veřejně přístupném místě a na webových stránkách školy.

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení. Rozhodnutí se vydává do 30ti dnů osobně.

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let, 7 let v případě OŠD. Od 1.9.2017 byly přednostně přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhly nejméně čtvrtého roku věku. Od 1.9.2018 mají nárok být přijaty také děti, které dosáhly 3 let. Od 1.9.2020 mohou být přijímány i děti mladší 3 let (nejdříve však od 2 let věku), pokud to dovolují podmínky školy.

 

Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na evidenčním listu.

 

Přijímání a vzdělávání cizinců

K předškolnímu vzdělávání se také přijímají děti, které nejsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného státu EU a mají přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky.

Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a

školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU),

pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty,

osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo

osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany

jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než

90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky

trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení

mezinárodní ochrany.

Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem/vzdělávání cizinců/:

Od 1.9.2021je nastaveno systémové řešení vzdělávání cizinců ve školách, a to vyhláškou

č. 271/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve

znění pozdějších předpisů, a č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých

náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní cílovou skupinou pro poskytování jazykové přípravy jsou cizinci v povinném

předškolním vzdělávání bez ohledu na délku jejich pobytu v ČR.

Za určitých podmínek lze do fungující skupiny pro jazykovou přípravu začlenit také děti

S českým státním občanstvím nebo mladší děti-cizince.

Organizace jazykové přípravy:

Organizace jazykové přípravy v předškolním vzdělávání se liší s ohledem na zastoupení

cizinců v povinném předškolním vzdělávání.

V případě 4 a více dětí cizinců se zřizuje skupina. V případě 1-3 děti cizince v povinném

předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání bude

vytvořena skupina-skupiny pro jazykovou přípravu o velikosti 4-8 dětí cizinců za

stanovených podmínek:

-vzdělávání v rozsahu 1 hodiny týdně

- jedna hodina týdně bude rozdělena do dvou a více bloků v průběhu týdne. Do této

hodiny se nezapočítávají přesuny dětí do skupiny apod.

Řád mateřské školy strana 5 z počtu 16

Do skupiny mohou být zařazeny i jiné děti ,které mají prokazatelně obdobné integrační

potřeby jako děti cizinci/ mladší cizinci, s českým občanstvím/

 

 

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

Do naší MŠ přijímáme i děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP). Pro přípravu jejich vzdělávacího programu vycházíme z RVP PV. Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro všechny děti společné, avšak jejich naplňování přizpůsobíme potřebám a možnostem těchto dětí. Naší snahou je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci jim, aby dosáhly co největší samostatnosti, k naplnění potřeb dítěte.

Pro úspěšné vzdělávání dětí s SVP realizujeme příslušná podpůrná opatření (1. – 5.st.)
O poskytování podpůrných opatřeních 1.stupně rozhodne ředitelka bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo rodičů na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. Pokud by nepostačovala podpůrná opatření 1. stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory), doporučí ŘŠ využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení.

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte., na jehož doporučení zajistí asistenta pedagoga. Škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením, dítětem a zákonným zástupcem vyhodnocuje poskytování podpůrného opatření.

 

V případě, že naši MŠ navštěvuje dítě vykazující známky nadání, podporujeme jeho schopnosti (viz ŠVP). Budeme podněcovat jeho rozvoj tak, aby se toto nadání mohlo ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.

Pro podporu nadaného dítěte budeme realizovat příslušná podpůrná opatření (1. – 4.st.)

Informace o dětech jsou využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

5.4 Povinné předškolní vzdělávání ( od 1.9.2017)

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku. Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a ŠZ.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové MŠ, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně, začátek v rozmezí od 7hod do 9 hod.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, zůstává ale právo dítěte chodit do MŠ po dobu provozu.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě řádně docházelo do školy. Zanedbá-li tuto péči, dopustí se přestupku podle §182a ŠZ.

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Ředitelka MŠ je oprávněna požadovat doložení důvodu nepřítomnosti.

Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte vždy, a to nejpozději do 3 dnů. Oznámení je možné provést telefonicky nebo písemně. Písemně vždy v případě absence delší než 10 pracovních dní. Každá absence dítěte je evidována. Zvýšená omluvená nepřítomnost může být prověřována. Neomluvená absence se řeší pohovorem, v krajním případě, když absence pokračuje, oznámením OSPOD.

 

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, který se rozhodne, že jeho dítě bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním, je povinen tuto skutečnost oznámit řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (k zápisu musí toto dítě přijít vždy). Musí se jednat o odůvodněný případ.

Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

  • jméno, RČ a místo trvalého pobytu dítěte

  • období, ve kterém bude dítě vzděláváno

  • důvody ind. vzdělávání

Ředitelka MŠ předá zákonnému zástupci přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (tyto vychází ze ŠVP školy). Dále ŘŠ školy dohodne přezkoušení dítěte v MŠ – termíny včetně náhradních (vždy od 3.do 4.měsíce od začátku šk. roku). Přezkoušení je zákonný zástupce povinen zajistit, v opačném případě ŘŠ ukoncí individuální vzdělávání dítěte. Výdaje spojené s ind. vzděláváním hradí zákonný zástupce dítěte (s vyjímkou případných speciálních kompenzačních pomůcek).

 

 

5.5. Distanční vzdělávání (od 1.9.2020)

 

Podle školského zákona č. 561/2004Sb., § 184a v platném znění, má mateřská škola povinnost poskytovat distanční vzdělávání dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, v případě následujících důvodů:

  1. Dojde k vyhlášení krizového opatření podle zákona č. 240/2020 Sb., o krizovém řízení.

  2. Dojde k nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona č. 258/200Sb., o ochraně veřejného zdraví.

  3. Dojde k nařízení karantény. Nařídit karanténu může krajská hygienická stanice nebo poskytovatel zdravotních služeb.

Pokud z těchto důvodů dojde k znemožnění osobní přítomnosti více než poloviny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, bude mateřská škola poskytovat těmto dětem distanční vzdělávání.

 

Způsob distančního vzdělávání domluví jednotlivě zákonný zástupce dle možností (spolupráce přes PC, pracovní listy)

 

Zadané úkoly v distančním vzdělávání budou zpětně učitelkou slovně hodnoceny.

 

Pokud se dítě nemůže např. z důvodu nemoci distančního vzdělávání zúčastnit, musí být zákonným zástupcem řádně omluveno v omluvném listě.

 

 

5.6 Ukončení docházky dítěte do MŠ

 

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

- Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

- Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

- Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád např. neustálé pozdní příchody a odchody).

- Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

-Dítě nezvládne adaptační program MŠ.

-Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

 

5.7 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

 

Provoz MŠ lze omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem - Obcí Oplot a s jeho výsledkem předběžně seznámí zákonné zástupce dětí na 1.schůzce v září školního roku, ve kterém bude provoz omezen nebo přerušen. Tuto informaci ředitelka MŠ zveřejní nejméně 2 měsíce předem na informační tabuli a na webových stránkách školy.

 

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i 

v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na obvyklých místech neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

V případě uzavření MŠ na celý kalendářní měsíc (obvykle červenec) jsou všichni zákonní zástupci osvobozeni od úplaty. V případě částečného prázdninového provozu (obvykle srpen)

se platí poměrná část běžné úplaty a platí ji všichni bez rozdílu (vyjma Rozhodnutí o prominutí).

V době vánočních prázdnin je MŠ uzavřena.

 

Provoz MŠ lze uzavřít i v době epidemiologických opatření na základě rozhodnutí KHS nebo MZd .(§ 184a Školského zákona).

 

 

5.8. Platby v MŠ

 

Úplata za předškolní vzdělávání činí měsíčně 280,- Kč a je stanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání“ a je také součástí Vnitřního řádu školu, který je vyvěšen na nástěnce u vchodu. Potřebné informace jsou rovněž k dispozici na webových stránkách školy.Předškolní vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku včetně dětí s odkladem školní docházky.

 

Úplata za předškolní vzdělávání v době epidemiologických opatření

Pokud bude určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

 

Pokud dojde k uzavření školy na základě rozhodnutí KHS nebo Mzd na více než 5 dní, bude maximální výše úplaty poměrně ponížena podle délky omezení nebo přerušení provozu a to i v případě, že mateřská škola poskytuje distanční výuku.

 

Úplata za školní stravování dětí je stanovena v Řádu školní jídelny a ve Vnitřním řádu školy, který je zveřejněn na nástěnce na chodbě školy a všechny potřebné informace rodiče rovněž najdou na webových stránkách školy.

 

Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d, ve znění pozdějších předpisů).

 

Všechny platby probíhají dle volby rodičů buď hotově nebo formou inkasa z účtu vždy do 15. dne v měsíci (školné v témže, stravné v následujícím)


 

5.9 Potřeby dětí do MŠ

 

Požadované : přezůvky (mohou být i crocsy s páskem za patou), kartáček na zuby a kelímek, kelímek na pití (na pitný režim v průběhu dne), kapesník dle zvyku (papírový nebo látkový), na odpočinek pyžamo a polštářek.

Doporučené : vhodné oblečení pro hru, náhradní oblečení, holinky pro případ potřeby

Nevhodné : jakékoliv hračky přinesené z domova ( výjimkou je povánoční čas, věci potřebné pro vzdělávácí činnosti, případně plyšové hračky pro klidné usnutí na lehátku při odpoledním spánku)

Dobrovolné: Uvítáme pro potřeby všech dětí balení papírových kapesníků, balení toaletního papíru, pastu na zuby, tekuté mýdlo (náplň)

 

 

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

 

6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

Z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy i pobyt venku.

Podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, epilepsie, diabetes…), je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelkou školy.

 

V případě samostatného dojíždění dítěte autobusem je toto ošetřeno dohodou s rodiči, která je součástí spisu dítěte.

 

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé a asistent mateřské školy. Tito nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají je bez dozoru. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je učitelka povinna zajistit dozor nad dětmi jiným pracovníkem školy.

 

V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Učitelka je rovněž zodpovědná za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů.

Všechna drobná poranění (odřenina, boule apod. kdy není potřeba lékařského ošetření) jsou evidována v Knize drobných úrazů.

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí, a to od od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich.

 

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se  zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

 

Ředitelka školy, které byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

 

Děti jsou v MŠ pojištěny. Odpovědnost za škodu se však řídí ustanovením § 2921 občanského zákoníku, proto je rodičům doporučeno pojistit si dítě u vlastní pojišťovny.

 

 

6.2 První pomoc a ošetření

 

Všichni zaměstnanci školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při jakémkoliv úrazu a náhlém onemocnění.

 

Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí, křičet po chodbách ap.

 

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako nože, meče, pistole apod. Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

 

 

6.3 Pobyt dětí v přírodě

 

Využívají se pouze známá a bezpečná místa, učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství, zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.).

 

 

6.4. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při pobytu venku


K zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy dostatečný počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let. Pokud to možnosti dovolují jsou na pobyt venku přítomny dvě učitelky. V případě, že je přítomna pouze jedna, realizuje se pobyt venku pouze na školní zahradě MŠ.

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Učitelky při přechodu vozovky používají barevný terčík a děti jsou opatřeny signálními vestami (alespoň 1. a poslední dvojice).

 

 

6.5 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

 

Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách kontrolují učitelky, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost. Dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

 

 

6.6 Pracovní a výtvarné činnosti

 

Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, tupé jehly, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitelky, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

 

 

7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami a mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí.

V celé budově je zakázáno kouření včetně elektronické cigarety a není dovoleno nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky.

 

 

8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají pedagogické pracovnice na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy. Pokud by se tak stalo, zákonný zástupce buď opraví poškozenou věc nebo poskytne novou (případně poskytne finanční náhradu).

 

 

9. Ochrana osobnosti v mateřské škole (GDPR)

 

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení, s nimiž přišli do styku.

Právo dětí a zákonných zástupců na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí k ochraně osobních údajů.

Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy(webové stránky, fotografie), je možné jen s výslovným souhlasem zákonných zástupců dítěte.

 

 

10. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

 

Školní řád platí do odvolání.

 

Aktualizace školního řádu byla projednána na pedagogické radě dne 21.12.2023.

 

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole (nástěnka u vchodových dveří) a na webových stránkách MŠ. Prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a taktéž prokazatelně jsou o jeho vydání a obsahu informováni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu jsou seznámeny i děti, forma seznámení odpovídá věku a jejich rozumových schopnostem a je vždy písemně zanesena do třídní knihy na začátku školního roku.

 

Školní řád nabyl účinnosti 1.1.2024

 

Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace.

 

Aktualizace : 1.1.2024

 

Vladislava Černohlávková

-----------------------------------------------

ředitelka školy

Mateřská škola Oplot

okr. Plzeň – jih, příspěvková organizace

Oplot 69, 334 01 Přeštice

IČ: 70989141, tel.: 377 983 862, materska-skola/

Provozní řád mateřské školy

 

Aktualizováno k 1.1.2024

 

Údaje o zařízení

 

Mateřská škola Oplot, okres Plzeň-jih, byla zřízena Obcí Oplot k 1.1.2003 jako příspěvková organizace.

Je to samostatný právní subjekt. Statutárním zástupcem je ředitelka Vladislava Černohlávková, IČO – 70989141,

telefon – 377 983 862, , mobilní tel. – ředitelka 776 270 537,

e-mail: msoplot@ seznam.cz, webové stránky: www.oplot.cz/materska-skola/

 

Mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem a provozní dobou od 6:30 hod do 15:45 hod.

 

Režimové požadavky

 

Nástup dětí je od 6:30 hod.

 

Spontánní hra je zařazována od nástupu dítěte do 8:45 hod. Hra se prolíná s didakticky zacílenými činnostmi ( indiv., ve skupinkách), tělovýchovnou chvilkou, relaxačním cvičením, hudebně-pohybovými aktivitami, komunitním kruhem.

 

Činnosti dětí řízené pedagogem probíhají od 9:15 hod do 9:45 hod (podle věku).

 

Sledování pořadů na DVD zařazujeme občas, ale vždy tak, aby byly respektovány podmínky psychohygieny ( např.obsah programu vhodným způsobem doplňuje řízenou činnost).

 

Práce na počítači je určena starším dětem (od 4,5 roku). Její zařazení do výchovné práce je v kompetenci učitelek a vždy musí být v souladu s dodržováním bezpečnostních a psychohygienických podmínek.

 

Pohybové aktivity jsou zařazovány v průběhu celého dne formou tělovýchovných chvilek, relaxačních cvičení, hudebně-pohybových aktivit, při pobytu venku na školní zahradě či ve volné přírodě.

Pobyt venku je plánován dopoledne od 9:45 hod (včetně přípravy v šatně) do příchodu na oběd, tj. do 11:30 hod, v odpoledních hodinách po odpočinku a odpolední svačině do odchodu dětí domů – od 14:15 hod do 15:30 hod (v případě příznivého počasí v letním období na školní zahradě). Pobyt venku je uskutečňován na školní zahradě nebo formou vycházky . Tráva na školní zahradě je udržována dle potřeby travní sekačkou, písek v pískovišti je vyměňován 1x za 2 roky (Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č.135/2004 Sb.,kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích, ve znění pozdějších předpisů)

 

Odpočinek, spánek – doba k odpočinku, spánku dětí a náhradních nespacích aktivit pro předškoláky (v době od 13:30hod do 14:15hod) je zařazena v režimu dne v době od 12:30 hod do 14:15 hod počítaje v to hygienu před a po spaní. K odpočinku slouží samostatná ložnice (lehátka se neskládají). Výměna lůžkovin se provádí 1x za 3 týdny, pyžam 1x za 2 týdny. Obojí perou rodiče. Pravidelně po každém spaní se lůžkoviny provětrávají.

 

Anglický kroužek – pro děti od 4 let věku dle zájmu zákonných zástupců. Kroužek je placený. MŠ kroužek pouze zprostředkovává a poskytuje prostory. Kroužek je v odpoledních hodinách. Lektorka si děti vyzvedne ve třídě MŠ a po výuce odevzdá zpět ve třídě pedagogickému dozoru.

Stravování – dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava z vlastní kuchyně podle platných předpisů. Výdej se uskutečňuje okénkem, systém podávání stravy je částečně samoobslužný.

Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne – pitná voda a čaj je dětem k dispozici podle jejich potřeby. Tekutiny jsou přechovávány v tepelně izolovaných nádobách, děti se obsluhují vesměs samy. Při doplňování tekutin během dne děti používají vlastní kelímky.

 

Otužování dětí je prováděno vzduchem - dostatečným větráním místností, pohybovými aktivitami při otevřených oknech bez přímého zásahu studeným vzduchem, vodou - omýváním po odpočinku, přiměřeným oblékáním jak v místnosti, tak venku.

 

Způsob nakládání s prádlem

 

Výměna prádla : lůžkoviny 1x za 3 týdny nebo podle potřeby

ručníky 1x týdně nebo podle potřeby

pyžama 1x za 2 týdny nebo podle potřeby

Způsob praní prádla : všechno prádlo perou rodiče

Způsob manipulace s prádlem : čisté lůžkoviny a ručníky jsou uloženy ve skříni k tomu určené. Použité lůžkoviny a pyžama si děti indiv. odnášejí domů na vyprání a opět je indiv. přinášejí. Použité ručníky odnáší 1 rodič v tašce k tomu určené.

 

Materiální podmínky

 Hračky a didaktické pomůcky - odpovídají věkové skupině dětí v MŠ dle informací uvedených na obalech výrobku, návodech.

 Školní zahrada – herní a relaxační a sportovní prvky jsou využívány vzhledem k věkovým schopnostem dětí.

 Sedací nábytek - zohledňuje tělesnou výšku dětí, podporuje správné držení těla při sezení, je bezpečný a stabilní. Ergonomické parametry školního nábytku upravuje vyhláška č. 410/2005 Sb., v Příloze č. 2, a dále je upraveno ČSN EN 1729-1

 

V Oplotě 1.1.2024

 

Vladislava Černohlávková

Ředitelka školy

 

 

Řád vnitřní.doc Typ: DOC dokument, Velikost: 19 kB

 

Mateřská škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, pátek 1. 3. 2024
polojasno 12 °C 4 °C
sobota 2. 3. slabý déšť 12/7 °C
neděle 3. 3. polojasno 13/4 °C
pondělí 4. 3. zataženo 9/6 °C

Svátek

Svátek má Bedřich

Zítra má svátek Anežka