Obec Oplot
ObecOplot

Dokumenty

Úsměv, hry a písničky, pospíchejte, kluci, holky, do oplotské školičky!“

 Školní rok 2020/2021

Projednáno na pedagogické radě dne 31.8.2020

Obsah:

1. Identifikační údaje
2. Obecná charakteristika školy
3. Podmínky vzdělávání

    3.1. Věcné podmínky
    3.2. Přijímání dětí do mateřské školy
    3.3. Životospráva
    3.4 Psychosociální podmínky
    3.5. Organizace
    3.6. Řízení mateřské školy
    3.7. Personální a pedagogické zajištění
    3.8 Spoluúčast rodičů
    3.9. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
    3.10. Vzdělávání dětí nadaných
    3.11 Vzdělávání dětí od dvou do tří let

4. Organizace vzdělávání
5. Charakteristika vzdělávacího programu
6. Vzdělávací obsah
    6.1. Přehled integrovaných bloků a témat v rámci integrovaných bloků včetně dílčích cílů, navrhovaných činností a očekávaných výstupů
    6.2. Mimořádné nabídky

7. Evaluační systém a pedagogická diagnostika
8. Přílohy
    8.1. Plán akcí na školní rok 2020/2021
    8.2, Spolupráce s jinými institucemi
    8.3. Plán materiálního vybavení a oprav pro šk.rok 2020/2021

 1. Identifikační údaje

Název dokumentu : Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – „Úsměv, hry a  písničky - pospíchejte kluci, holky do oplotské školičky!“
Název školy : Mateřská škola Oplot, okres Plz
e ň – jih, příspěvková organizace
Adresa : Oplot 69, 334 01 Přeštice
Zřizovatel : Obec Oplot
Statutární zástupce a zpracovatel ŠVP : Vladislava Černohlávková ředitelka MŠ
Telefon : 37 798 3862
IČO : 70989141
E-mail : msoplot@seznam.cz
www.
oplot.cz/materska-skola/
Platnost ŠVP do 31.8.2021

2. Obecná charakteristika školy

Naše mateřská škola se nachází v I. patře budovy Obecního úřadu v Oplotě. Oplot je malá vesnice blízko Přeštic v okrese Plzeň-jih.

Školka byla slavnostně otevřena v září roku 1966. Je jednotřídní, s celodenním provozem a provozní dobou od 6:45 hod do 15:30 hod. Kapacita MŠ je 20 dětí ve věku prozatím zpravidla od 2,5 roku do 7 let, kapacita školní jídelny je 24 strávníků (v tom je 1 cizí strávník).

Prostory tvoří 1 třída, která je opticky rozdělena na hernu a jídelnu, dále oddělená ložnice, školní kuchyně, šatna dětí a zaměstnanců, WC s umývárnou, sklad potravin a půdní prostory. K MŠ patří také školní zahrada, která však s budovou přímo nesousedí.

3. Podmínky vzdělávání

3.1. Věcné podmínky

Naše mateřská škola je příspěvkovou organizací, její provoz je hrazen příspěvky obce a zákonných zástupců dětí. Ti hradí příspěvky na náklady MŠ podle vyhlášky obce Oplot č. 01/03.

MŠ je umístěna v neúčelovém objektu v 1. podlaží budovy Obecního úřadu. Máme k dispozici třídu, která je současně jídelnou i hernou, oddělenou ložnici, nepříliš prostornou šatnu pro děti, umývárnu s WC (pro nedostatek prostoru zde nemohl být instalován sprchový kout a je tu výlevka pro potřebu uklízečky), kuchyně má dostačující vybavení, které plně vyhovuje i v případě naplnění kapacity školy. Vybavení pomůckami, hračkami a materiály odpovídá počtu dětí a jejich věku, je zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické, podle možností je obměňováno, doplňováno a plně využíváno. Podstatná část hraček je umístěna tak, aby na ně děti viděly, mohly si je samostatně brát a posléze i uklízet. Prostor MŠ je z velké části vyzdoben pracemi dětí, které se tak podílejí na úpravě naší školky.

K MŠ patří zahrada, která s budovou přímo nesousedí. Docházíme na ni přes místní komunikaci. Její vybavení je z velké části zánovní, staré několik let a vzhledem k velikosti plochy dostačující.

Mateřská škola se potýká s nedostatkem úložných prostor (ukládání TV nářadí či větších hraček, stísněná šatna dětí, ukládání hygienických a úklidových prostředků), při maximální naplněnosti pociťujeme nedostatek prostoru pro skupinové či individuální činnosti dětí (jsme omezeni prostorovými možnostmi staré budovy). Přesto však všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy podle daných předpisů.

3.2. Přijímání dětí do MŠ

Přesné znění podmínek pro přijetí dítěte do naší mateřské školy je upraveno Školním řádem.

Zápis je vyhlašován v období od 2.5. do 16.5. a rodičovská veřejnost je o termínu informována prostř. plakátů, článkem v Oplotských listech, vyhlášením v místním rozhlasu, na webových stránkách školy a ve vývěsní skříňce OÚ.

Přijímány jsou děti i během roku v případě, že kapacita není naplněna.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Přijímání dětí se řídí závaznými kritérii, která stanovuje ředitelka školy.

O zařazení dítěte rozhoduje ředitelka ve správním řízení.

Docházka dítěte je automaticky ukončena odchodem do ZŠ, odhlášením dítěte z MŠ, může být ukončena neomluvenou absencí dítěte delší 2 měsíců, opakovaným neuhrazením úplaty za předškolní vzdělávání nebo pokud rodič závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání vedoucí k nápravě byla bezúspěšná.

3.3. Životospráva

Snažíme se dětem poskytovat plnohodnotnou a vyváženou stravu podle příslušných předpisů.

Usilujeme o vhodnou skladbu jídelníčku a dodržování technologie přípravy pokrmů a nápojů.
Zařazujeme suroviny, které odpovídají zásadám zdravé výživy.

Je zajištěn pitný režim v průběhu celého dne, nápoje (voda, čaj) jsou přechovávány v tepelně izolovaných nádobách, děti k nim mají přístup po celý den, obsluhují se vesměs samy (ind.dle věku), disponují vlastními kelímky.

Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly. Systém podávání stravy je částečně samoobslužný (ind.dle věku).

Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku (s ohledem na kvalitu ovzduší a povětrnostní podmínky) a mají dostatek volného pohybu ve třídě, na zahradě nebo na vycházce.

Je respektována individuální potřeba aktivity, spánku, odpočinku. U předškolních dětí zařazujeme náhradní nespací aktivity (viz školní řád).

Učitelky se samy chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

3.4. Psychosociální podmínky

Rodiče nově přijatých dětí mají možnost využít adaptační dobu. To znamená, že dítě chodí do MŠ po kratších časových úsecích, aby se pozvolna přizpůsobilo novému prostředí. V této době může být, obvykle matka, po dohodě s učitelkou se svým dítětem ve třídě.

Usilujeme o to, aby se děti i dospělí v naší MŠ cítili dobře, spokojeně a bezpečně. Respektujeme potřeby dětí a pomáháme je uspokojovat.

Nikdo není zvýhodňován ani znevýhodňován, všechny děti mají stejná práva a povinnosti.

Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád.

V dětech se snažíme rozvíjet cit pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, pomoc a podporu. Učíme je pravidlům soužití, dostává se jim jasných a srozumitelných pokynů.

Vyhýbáme se negativním komentářům, dostatečně chválíme a pozitivně hodnotíme.

Vzdělávací nabídku přizpůsobujeme mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám tak, aby byla dětem blízká, snadno pochopitelná, přiměřeně náročná a dítěti potřebná.

Na nejmenší možnou míru eliminujeme stres a spěch.

Naším záměrem je podporující a sympatizující způsob pedagogického vedení, který počítá s aktivní spoluúčastí dítěte.

Usilujeme o to, aby třída byla pro děti kamarádským prostředím, v němž jsou rády.

3.5. Organizace

Snažíme se o dostatečně pružný denní řád, který umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí .

Do denního programu jsou několikrát v týdnu zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity.

Usilujeme o vyváženost spontánních a řízených činností. Děti mají dostatek času a prostoru pro hru, mají možnost ji dokončit nebo se k ní později vrátit. Umožňujeme jim pracovat svým tempem.

Je uplatňován individuální přístup učitelek, dětem se plně věnují.

Nově příchozím dětem je nabídnut individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.

Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí.

Při plánování denních činností vycházíme z týdenního tématu s ohledem na vzdělávací potřeby dětí, jejich možnosti a zájem.

Doporučovaný počet dětí ve třídě není nikdy překročen (vzhledem ke kapacitě naší MŠ).


 

Organizace dne v Mateřské škole Oplot
 • 6:45 – 8:00           scházení dětí, ranní hry dle volby dětí

 • 8:00 – 8:45           ranní hry dle volby dětí, didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinkách   a individuálně, tělovýchovná chvilka, relaxační cvičení, hudebně-pohybové aktivity, komunitní kruh
 • 8:45 – 9:15           hygiena, přesnídávka, příprava na didakticky zacílené činnosti

 • 9:15 – 9:45           didakticky zacílené činnosti

 • 9:45 – 11:30         příprava na pobyt venku, pobyt venku

 • 11:30 – 12:00       hygiena po pobytu venku, oběd

 • 12:00 – 14:15       hygiena po obědě, odchod dětí po obědě (do 12:30 hod), postupný klidový režim pro všechny děti, náhradní nespací aktivity pro předškoláky
 • 14:15 – 15:30      hygiena, odpolední svačina, odpolední zájmové činnosti, rozcházení dětí, v případě příznivého  počasí pobyt na zahradě

 Režim odpočinku po obědě

 • 12:00 - 14:15    postupný klidový režim pro všechny děti

 • 13:30 – 14:15  náhradní nespací aktivity pro předškoláky (u stolečku prac.listy, klidové heŕní činnosti, omalovánky, puzzle apod.) klidový režim ostatních dětí
 • 14:15   vstávání ostatních dětí

3.6. Řízení mateřské školy

Povinnosti, pravomoci a úkoly pracovníků jsou jasně vymezeny v příslušných dokumentech.

Snahou je vytvářet pracovní prostředí, kde je respektován názor ostatních zaměstnanců, je jim ponechán dostatek pravomocí a podporována spoluúčast na rozhodování o zásadních otázkách chodu školy.

Vzhledem k tomu, že jsme malý kolektiv, máme možnost se denně stýkat a řešit vše okamžitě, bez odkladu.

Plánování pedagogické práce a chodu MŠ je funkční – opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětnou vazbu.

Ředitelka školy vypracovává ŠVP ve spolupráci s druhou učitelkou, jsou brány v úvahu i případné návrhy rodičů. Kontrolní a evaluační činnosti jsou smysluplné a užitečné. Z jejich výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.

3.7. Personální a pedagogické zajištění

V naší MŠ pracují 3 učitelky z toho ředitelka, kvalifikovaná učitelka - (přijata na  překrývání-důchodkyně) a zatím nekvalifikovaná učitelka (studující obor předškolní pedagogika), 1  provozní pracovnice (školnice a kuchařka v jedné osobě), 1 mzdová účetní.

Ředitelka a učitelky se dále vzdělávají. Jejich pracovní doba je organizována tak, aby byla dětem vždy a při všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče a bezpečnost. Podle možností a podmínek školy je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě, optimálně alespoň v rozsahu dvou a půl hodiny.

Všechny pracovnice svým přístupem přispívají k optimálnímu zajištění provozu MŠ. Chovají se a pracují profesionálním způsobem.

3.8. Spoluúčast rodičů

Spolupráce s rodiči funguje na bázi partnerství. Snažíme se o vzájemnou důvěru, vstřícnost, pochopení, respekt a ochotu spolupracovat.

Chráníme soukromí rodiny, zachováváme mlčenlivost a diskrétnost.

Při vzájemném kontaktu informujeme rodiče hlavně o úspěších dítěte, jeho pokrocích či případných neúspěších – vždy s patřičnou dávkou diskrétnosti. V případě problému se domlouváme na společném postupu.

Rodiče mají volný přístup do prostor naší školy, mohou sledovat práci s dětmi, doprovázet své dítě v období adaptace, podílet se na organizaci různých akcí. O všem, co se v MŠ děje, jsou pravidelně informováni jak ústně, tak písemně na nástěnce pro rodiče a na webových stránkách školy.

Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet na programu školy.

Organizujeme společné schůzky, jsou zváni na besídky, zapojují se se svými dětmi do plánovaných akcí.

Rodiče nám pomáhají materiálně, perou také lůžkoviny a ručníky. Na konci roku mohou anonymně zhodnotit naši práci formou dotazníku.

Zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. Nezasahují do života a soukromí rodiny.

Naše MŠ podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě.

3.9. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Náš ŠVP vychází z respektování individuálních potřeb a možností dítěte. Do naší MŠ mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP). Pro přípravu jejich vzdělávacího programu budeme vycházet z RVP PV. Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro všechny děti společné, avšak jejich naplňování budeme přizpůsobovat potřebám a možnostem těchto dětí. Naší snahou bude vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci jim, aby dosáhly co největší samostatnosti.

Pro úspěšné vzdělávání dětí s SVP budeme realizovat příslušná podpůrná opatření (1. – 5.st.)

Budeme uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávání při plánování a organizaci činností, určovat obsah, formy i metody vzdělávání.

Spolupráce s rodinou je v naší mateřské škole samozřejmostí a v případě potřeby budeme spolupracovat se školským poradenským zařízením, případně i s jinými odborníky.

Počet dětí ve třídě bude v souladu s příslušnými právními předpisy.

Podle stupně přiznaného podpůrného opatření zajistíme asistenta pedagoga.


3.10. Vzdělávání dětí nadaných

Naše mateřská škola se snaží vytvářet podmínky pro co největší využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti.

Pokud bude dítě, které navštěvuje naši mateřskou školu, vykazovat známky nadání, budeme jeho schopnosti podporovat. Budeme podněcovat jeho rozvoj tak, aby se toto nadání mohlo ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.

Pro podporu nadaného dítěte budeme realizovat příslušná podpůrná opatření (1. – 4.st.)

3.11. Vzdělávání dětí od dvou do tří let

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 2 do 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Naše mateřská  škola je umístěna v neúčelovém objektu v 1.patře budovy s mnoha schody. Vnitřní uspořádání prostor je pro účely MŠ sice vyhovující, avšak značně členité a z hlediska bezpečnosti pro dvouleté děti v současné době trochu problematické, zvláště docházení na WC a umývárny, které se nacházejí v blízkosti schodiště. Z toho důvodu preferujeme přijímání dětí zpravidla od tří let, v případě nenaplněné kapacity i dětí, kterým budou tři roky v daném školním roce a při nástupu je jim alespoň dva a půl roku a jsou přiměřeně samostatné.


4. Organizace vzdělávání

 Koncepce předškolního vzdělávání směřuje k tomu, aby si dítě osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro celoživotní vzdělávání.

Naše mateřská škola je jednotřídní, přijímány jsou děti zpravidla od dvou do šesti let. Kapacita je 20 dětí. Děti netříleté přijímáme jen při nenaplněné kapacitě, a to děti, kterým jsou tři roky v průběhu daného školního roku.

V MŠ pracují od 1.9.2017 i při tak malé kapacitě 3 učitelky z důvodu překrývání učitelek 2 1/2 hodiny denně, především při pobytu venku.

Kritéria pro přijímání dětí viz. kapitola 3.2.

Individuální vzdělávání v naší mateřské škole neprobíhá, zatím nikdo ze zákonných zástupců dětí o tento způsob vzdělávání neprojevil zájem.

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách (§184a)

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.


5. Charakteristika vzdělávacího programu

Záměrem naší školy je poskytnout dětem rodinné prostředí s pohodovou a přátelskou atmosférou, kde se budou cítit příjemně a bezpečně.

Program našeho ŠVP zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte. Vzhledem k tomu, že jsme malá vesnická škola, nabízíme taková témata, která jsou blízká životu na vesnici a jsou v souladu s přírodním rokem.

Konkrétně budeme preferovat činnosti, které budou napomáhat :

 • rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti, povedou ke zdravým životním postojům a návykům (Dítě a jeho tělo)
 • podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost, rozvíjet intelekt, řeč a jazyk (Dítě a jeho psychika)předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti a znalosti v přirozeném prostředí dětí různých věkových skupin, podporovat utváření vzájemných vztahů a zajišťovat jejich pohodu (Dítě a ten druhý)
 • rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost (Dítě a společnost)

 • vytvářet elementární základy pro odpovědný postoj dětí k životnímu prostředí (Dítě a svět)

Vzdělávání

je v naší mateřské škole uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Konkrétní vzdělávací cíle učitelky realizují formou záměrného i spontánního učení, které je založeno na aktivní účasti dítěte. Upřednostňujeme smyslové vnímání a prožitkové učení. Snažíme se, aby všechny činnosti během dne obsahovaly prvky hry a tvořivosti, což je také obsaženo v názvu našeho ŠVP.

Pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a v souladu s obecně platnými právními předpisy. Využíváme dostupných metodických zdrojů. V letošním školním roce chceme dětem nabídnout opět řadu kulturních akcí, společných akcí rodičů a dětí, návštěvy různých zařízení (viz plán akcí), práci na počítačích. Nabízíme při poruchách řeči spolopráci s logopedickou asistentkou.

Kolektiv naší malé mateřské školy usiluje o to, aby u nás byly děti spokojené a aby jejich rodiče vždy odcházeli s pocitem, že je o jejich děti dobře postaráno.

Při plnění všeobecných rámcových cílů předškolního vzdělávání, kterými jsou :

Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

Získání osobní samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná osobnost působící na své okolí

vycházíme z plnění základních lidských potřeb, a to z :

 • potřeby pohybu, odpočinku, jídla a pití

 • potřeby bezpečí

 • potřeby lásky, náklonnosti a sounáležitosti

 • potřeby úcty, sebeúcty a uznání

 • potřeby seberealizace

6. Vzdělávací obsah ŠVP

Vzdělávací obsah našeho ŠVP , který zároveň plní funkci TVP, vzhledem k tomu, že jsme jednotřídní MŠ, je rozpracován do 4 integrovaných bloků, které jsou v souladu s přírodním rokem. Tyto bloky jsou rozpracovány do témat obvykle týdenních. Vzdělávací obsah jednotlivých témat se řídí dílčími cíli (co u dětí podporujeme), je naplňován činnostmi (co dětem nabízíme) a výsledkem jsou očekávané výstupy (co dítě zpravidla na konci předškolního období dokáže). Při přípravě týdenných témat se učitelky střídají, dílčí cíle, činnosti a výstupy ve svých přípravách konkretizují. Plánovaná témata mohou být aktuálně upravována podle potřeby nabo nastalé situace. Je to dokument, při jehož tvorbě mají učitelky možnost uplatnit své dovednosti a tvořivost se zaměřením na konkrétní potřeby, zájmy a možnosti dětí s ohledem na věk a případné ind. zvláštnosti. V průběhu celého dne zařazujeme činnosti ze všech pěti vzdělávacích oblastí RVP PV, kterými jsou :

1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)

4. Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní)

5. Dítě a svět (oblast enviromentální)

Součástí týdenních témat je evaluace formou hodnotících listů.


 

6.1. Přehled integrovaných bloků a témat
I. Podzim v oplotské školce (časový plán 10 týdnů)

 Charakteristika a záměry bloku:

Seznámení nově příchozích dětí s novým prostředím, jejich adaptace, osvojení si hygienických návyků, získávání samostatnosti, prohloubení znalostí o přírodě, seznámení s tradicemi

Témata:

· Radujeme se s kamarády (3 týdny)

· Stěhovaví ptáci

· Výlet do hmyzí říše aneb O Květušce a tesaříkovi (4 týdny)

· Dračí počasí

· Ať žijí duchové

Dílčí vzdělávací cíle(záměry - co učitel u dítěte podporuje):

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních
 • získávání relativní citové samostatnosti 

 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

 • posilování prosociálního chování v mateřské škole, v dětské herní skupině.(výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně- logickému (pojmovému),
 • rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 • seznamování se světem kultury a umění, tradicemi

 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí
 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Navrhované činnosti (vzdělávací nabídka):

 • vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová cvičení

 • praktické seznamování s prostředím školy, pravidly,spoluvytváření pravidel soužití

 • hry na posilování kamarádských vztahů

 • relaxační cvičení

 • praktické seznamování s prostředím školy

 • manipulační činnosti  s předměty

 • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

 • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy

 • spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě

 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu,

 • činnosti směřující k prevenci úrazů

 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů,

 • sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů

 • přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování
 • konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.)

 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry,

 • hry se slovy, slovní hádanky

 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině

 • činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu

 • spontánní hra

 • volné hry

 • hudebně – pohybové hry

 • smyslové hry

 • vycházky do lesa, přírody

 • námětové hry a činnosti

 • estetické a tvůrčí aktivity  (výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové)

 • sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti,

 • hudební a hudebně pohybové hry,

 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách

 • spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě

 • sledování divadelní pohádky

 • vycházky do okolí, výlety

 • hry na posilování kamarádských vztahů, tolerance, spolupráce

 • hry s přírodninami

 • společná akce rodičů a dětí (viz plán akcí)

 • přímé pozorování podzimní přírody a jevů v okolí dítěte

 • motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností

 • poslech četby, vztah ke knize

 • práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií

 • praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály

Očekávané výstupy (kompetence)( co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže):

 • zvládnout sebeobsluhu, osobní hygienu, stravování, stolování,

 • postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat

 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, )
 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
 • porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)

 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku

 • popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film

 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

 • vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)

 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod
 • navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče·orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)
 • přijmout roli ve hře

 • vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“

 • adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody
 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)
 •  vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů,
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.

 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)
 • odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory

 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla

 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním

 •  respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)
II. Zima v oplotské školce (časový plán 15 týdnů)

Charakteristika a záměry bloku:

Seznamování s tradicmi a vánočními zvyky, vytváření drobných dárků, podílení se na přípravě vánočního jarmarku, zpívání u rozsvěcení vánočního stromku, užívání si radosti z nadcházejícího vánočního období,seznamování s rysy zimy, zimními sporty, s masopustní tradicí , významem zdravého životního stylu a péčí o své tělo.

Témata:

· Předadventní čas (3 týdny)

· Čertíci a Mikuláš

· Těšíme se na Vánoce (3 týdny)

· Tři králové

· Zimní radovánky (3 týdny)

· Masopust

· Poznávám sám sebe (3 týdny)

Dílčí vzdělávací cíle (záměry - co učitel u dítěte podporuje):

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu , dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • uvědomění si vlastního těla

 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jeho kvalitě

 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření))

 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

 • rozvoj společenského i estetického vkusu

 • rozvoj představivosti a fantazie

 • navrhované činnosti (vzdělávací nabídka):

 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení)

 • nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě)

 • zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)

 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí

 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv

 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen

 • námětové hry a činnosti

 • hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity
 • zimní sporty ( dle počasí)

 • pokusy se sněhem a ledem

 • pohybové činnosti na sněhu a ledu

 • vycházka do lesa za zvěří

 • vánoční výzdoba

 • smyslové a psychomotorické hry

 • konstruktivní a grafické činnosti

 • sledování zimního počasí

 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

 • činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobní
 • sledování divadelních pohádek a příběhů

 • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest

 • hry podporující tvořivost, představivost a fantazii

 • samostatné vystupování, rozhodování 

 • sebehodnocení

 • pečení na Vánoce

 • společná akce rodičů a dětí – Vánoční dílna

 • hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání

 • cvičení organizačních dovedností

 • činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních

 • sledování zimního počasí

 • aktivity podporující sbližování dětí

 • hry, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého

 • příprava a realizace vystoupení na vánoční besídky

 • samostatné vystupování

 • účast dětí na kulturních akcích, stavení

 • spoluúčast na vánočním jarmarku

 • práce s obrazovým materiálem

 • využívání encyklopedií

 • kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem

 • příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí

Očekávané výstupy (kompetence)( co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže):

 • zachovávat správné držení těla

 • zvládat prostorovou orientaci

 • zvládat základní pohybové dovednosti, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí
 • pohybovat se na sněhu, ledu

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla

 • sladit pohyb s rytmem a hudbou

 • vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

 • pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce,

 • mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách),

 • znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

 • domluvit se slovy i gesty, improvizovat

 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

 • mít povědomí o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

 • učit se nová slova a aktivně je používat

 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

 • zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací)
 • učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu)
 • rozhodovat o svých činnostech

 • ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
 • překonávat ostych, samostatně vystupovat

 • orientovat se v prostoru

 • seznamovat se s tradicemi

 • spolupracovat s ostatními

 • bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.

 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé

 • uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají
 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole
 • sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení

 • vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik -kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů

III. Jaro v oplotské školce ( časový plán 11 týdnů)

Charakterisitka a záměry bloku:

Vnímání přírody na jaře, změn v přírodě, seznámení s velikonočními tradicemi, pochopení významu přírody pro život na naší planetě, zapojení dětí do četby knih, důležitost rodiny a přátel, navázání spolupráce

Témata:

· Příroda se probouzí  (3 týdny)

· Hody, hody, doprovody (2 týdny)

· Chraňme naši planetu! (2 týdny)

· Cesta za školní pohádkou

· Lidé kolem mě (3 týdny)

Dílčí vzdělávací cíle (záměry - co učitel u dítěte podporuje):

 • rozvoj a užívání všech smyslů

 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla), grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte

 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy
 • mít poznatky o zvycích a tradicích kraje

 • Navrhované činnosti (vzdělávací nabídka):

 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů

 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a jejich praktickým používáním
 • činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.)

 • ekologicky motivované herní aktivity (ekohry)

 • výtvarné zpracování jara různými technikami

 • práce s literárními texty

 • činnosti relaxační a odpočinkové

 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv

 • setí semínek

 • grafické napodobování čísel, písmen

 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině

 • poznávání a určování základních geometrických tvarů

 • hry na téma rodina, přátelství

 • návštěvy dětských kulturních akcí

 • společná akce dětí s maminkami, s tatínky ( upevňování vzájemných vztahů)

 • výroba dárků a přáníček maminkám, odpoledne s tatínky

 • skládání tématických puzzle

 • kreativní zachycení prožitků z vycházek

 • pozorování přírody

 • omalovánky, pracovní listy

 • orientace v časoprostorových pojmech

 • velikonoční výzdoba

 • společná akce s rodiči – velikonoční dílna

 • hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič), do nichž se dítě přirozeně dostává – hra na rodinu
 • plavecký výcvik

 • loučení se zimou – vynášení Morany

 • relaxace - míčkování

Očekávané výstupy (kompetence)( co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže):

 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
 • učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu)
 • vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah)

 • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)
 • chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině
 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí
 • prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

 • porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých

 • vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí)
 • utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)
 • chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus
 • osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
 • odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

 • chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené
 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
 • pohybovat se ve vodě

 • poznat některá písmena a číslice, popř. slova

 • poznat napsané své jméno

 • sledovat očima zleva doprava

IV. Léto v oplotské školce (časový plán 7 týdnů)

 Charakteristika a záměry bloku :

Seznámení a poznávání zvířat žijících na naší planetě a jejich významem, výlet do ZOO, společné určování pravidel chování u vody, na silnici… nejen o prázdninách

Témata:

· Cestujeme za zvířaty (5 týdnů)  

· O prázdninách bezpečně (2 týdny)

Dílčí vzdělávací cíle (záměry - co učitel u dítěte podporuje):

 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

 • vytváření základů pro práci s informacemi

 • rozvoj schopnosti sebeovládání

 • rozvoj kooperativních dovedností

 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formác

 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností

 • navrhované činnosti (vzdělávací nabídka):

 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení)

 • míčové hry

 • vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo

 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv

 • práce s knihou, s obrazovým materiálem, časopisy

 • cvičení v projevování citů (zvláště kladných)

 • cvičení  v sebeovládání (zvláště záporných emocí, např. hněvu, zlosti, úzkosti)

 • dramatické činnosti

 • školní výlet - výtvarné zpracování

 • relaxační činnosti

 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi

 • přirozené poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě

 • příprava na rozloučení s předškoláky

 • dopravní značky

 • práce s obrazovým materiálem

 • kreslení, malování

Očekávané výstupy (kompetence)( co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže):

 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

 • formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonym

 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem přemýšlí a uvažuje¨

 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení

 • uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

 • vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení

 • uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)

 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky

 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti

 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je

 • pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí

 • mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí
 •  zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.
 • výčet výše uvedených cílů, činností a výstupů nemusí být definitivní a neměnný. Může být pozměněn či rozšířen v závislosti na situaci, nečekané události apod.

6.2. Mimořádné nabídky

 Počítače

V rámci projektu KidSmart získala naše MŠ v roce 2004 díky MŠMT 2 ks počítačů pro děti od společnosti IBM prostřednictvím firmy KTS Praha s.r.o.

Cílem tohoto projektu bylo přiblížit dětem informační a komunikační technologie, využít jich k rozvoji dítěte a zapojit nové způsoby „výuky“ do ranných forem vzdělávání.

Práce s počítačem se stala v naší MŠ nedílnou součástí hrových či didakticky zacílených činností a jejich využití je do těchto činností nenásilnou formou zakomponováno. Počítač se tak stává nástrojem pro rozvoj dětské tvořivosti, hravosti a fantazie, zároveň učí logicky myslet, vyvozovat závěry, řešit úlohy, orientovat se v prostředí. Při práci s počítačem dodržujeme psychohygienické podmínky (věk dítěte, časový prostor, správné sezení, osvětlení, pohyb po ukončení práce, kontakt s učitelkou a s ostatními dětmi).Vhodné zařazení práces počítačem a začlenění do týdenních témat je v kompetenci učitelky.

7. Evaluační systém a pedagogická diagnostika

Vzhledem k tomu, že jsme jednotřídní MŠ, provádíme evaluaci komplexně (nerozlišujeme školní a třídní úroveň).

7.1. Oblasti (předměty) evaluace :

ŠVP (soulad s RVP PV, funkčnost)

Výchovně vzdělávací proces

Podmínky vzdělávání

Pedagogové

Děti

Spolupráce s rodinou

Výsledky vzdělávání

7.2. Nástroje (metody) evaluace :

Pozorování, rozhovory, diskuse

Analýzy týdenních projektů a integr.bloků formou hodnotících listů

Analýza vlastní pedagogické práce

Kontrola pedagogických a provozních pracovníků

Hospitace a následné rozbory

Diagnostika dítěte

Dotazníky pro rodiče

Hodnotící zpráva

7.3. Kritéria evaluace

Soulad ŠVP a RVP PV

Funkčnost ŠVP

Úroveň naplňování dílčích cílů

Podmínky vzdělávání a jejich soulad se skutečností

Pedagogický styl, tvořivost

Získané kompetence dětí

Další cesta ve zkvalitňování vzdělání

7.4. Časový plán

Dle oblasti a odpovědnosti (viz struktura)

7.5. Odpovědnost
 • Dle oblasti

Struktura evaluace

Oblast

Nástroje

Kritéria

Časový plán

Odpovědnost

ŠVP

analýzy


 

dotazník

 

funkčnost

soulad s RVP

ročně


 

ročně

ředitelka


 

rodiče

Vých.vzd.proces

rozhovory

diskuse

analýzy

dotazník

získané kompet.


 

naplňování.dílč.c.

průběžně denně


 

týdně, na konci IB

ročně

ředitelka, učitelka

rodiče

ředitelka, učitelka

rodiče

Podmínky vzdělávání

pozorování

dotazník

soulad se skuteč.

průběžně

ročně

učitelka, ředitelka

rodiče

Pedagogové

rozhovory

diskuse

sebehodnocení

hospitace

pedagog.styl

tvořivost

průběžně


 

denně, týdně

3x do roka

učitelka, ředitelka


 

učitelka, ředitelka

ředitelka

Děti

diagnostika

získané kompetence

průběžně

3x do roka pís.

učitelka, ředitelka

učitelka, ředitelka

Spolupráce s rodinou

Rozhovory, akce

s rodiči

dotazník


 


 

viz dotazník

průběžně


 

1x ročně


 

učitelka, ředitelka

Výsledky vzdělávání

hodnotící zpráva

dotazník

další cesta

 

1x ročně

1x ročně

ředitelka

rodiče

7. Přílohy


 

Plán akcí na školní rok 2020/2021

Září :

 • Pravděpodobná účast na divadelním představení v KZ Přeštice

 • Účast ve výtvarné soutěži dnešických chovatelů                 

Říjen :  

 • Akce s rodiči (maminkami) – Ježčí rodinka

 • Do lesa a na louku za kamarády z knížky O Květušce a tesaříkovi

 • Pohádka v KZ Přeštice – dle nabídky

 • Solná jeskyně (dle zájmu rodičů)

 • Beseda se spisovatelkou

Listopad :

 • Fotografování dětí na Vánoce (samostatně)

 • Akce s rodiči – Adventní dílna

 • Juniorfest“ vhodná nabídka

 • Zamykání zahrady“

Prosinec :

 • Mikulášská nadílka

 • Vítání občánků

 • Vánoční zpívání u stromečku

 • Návštěva Domu historie v Přešticích

 • Vánoce v MŠ – 2 besídky, dárky, pozvánky

 • Pohádka v KZ Přeštice

Leden :  

 • Zimní vycházka – turisticko-naučná vycházka s plněním různých úkolů v oblasti fyzické zdatnosti a vědomostí ,      spojená s případným krmením zvěře

 • Akce s rodiči – „Rodinný sněhulák“ ( na zahradě při příznivých sněhových podmínkách)

Únor :

 • Dětský karneval v MŠ – rej masek, tanec, soutěže

Březen :

 • Vítání jara-loučení se zimou – pálení Moreny

 • Odemykání zahrady“

 • Návštěva knihovny v Oplotě

 • Návštěva předškoláků v 1.tříd

Duben :

 • Velikonoční nadílka, výroba velikonočních předmětů, výzdoba

 • Akce s rodiči – „Velikonoční dílna“

Květen : 

 • Akce pro tatínky

 • Fotografování dětí (společné fotoPlavání

 • Návštěva vepřína v Oplotě

 • Den matek  - výroba dárků a přáníček,  2 besídky  ( pro rodiče, pro hosty)

 • Návštěva SVČ Slunečnice Přeštice

Červen : 

 • Oslava Dne dětí

 • Školní výlet (bude upřesněn)

 • Rozloučení s předškoláky na školní zahradě, opékání buřtů

 • Noc v MŠ

 • Tablo pro předškoláky

 • Anketa pro rodiče

Účast na dalších akcích, které se během roku naskytnou nebo nám budou nabídnuty – např. - účast na kulturních akcích pořádaných  KZ Přeštice, ZŠ Na Jordáně, ZUŠ Přeštice,  návštěva Domu historie Přešticka....

      Případné změny jsou vyhrazeny.


 
Spolupráce s jinými institucemi

- OÚ Oplot – sestavování rozpočtu, inventarizace, odstraňování závad vzniklých na budově či zařízení MŠ, jednotlivé revize, údržba školní zahrady (sekání, natírání zařízení), případné schvalování výjimky o počtu dětí, případná úhrada nadnormativních výdajů na mzdové prostředky, vítání občánků, finanční podpora na Vánoce, knihy pro předškoláky, pružné navýšení rozpočtu v závislosti na nečekaných výdajích, příležitostné články o životě MŠ do oplotského čtvrtletníku

 - Pedagog.psych.poradna – účast na akcích pořádaných poradnou, příp. konzultace pedagogů či rodičů, ind. vyšetření předškoláků vzhledem k případnému odkladu ŠD

 SVŠ Slunečnice Přeštice – exkurze dětí spojená s prohlídkou chovaných zvířat v teráriích a na zahradě, seznámení s nabídkou aktivit a kroužků pro nastávající školáky, účast ve výtvarných soutěžích pořádaných DDM

 ZŠ Přeštice – návštěva předškoláků v I.třídě – seznámení s prostředím, účast na akcích pořádaných ZŠ, účast učitelek MŠ při zápisu do 1.třídy

 Místní knihovna Oplot a městská knihovna Přeštice – beseda s dětmi, prohlídka prostor, půjčení knih, účast na výtvarných soutěžích pořádaných knihovnou Přeštice

 KZ Přeštice – příležitostné články a fotografie do novin, návštěva divadelních představení, návštěva Domu historie v Přešticích

MAS Aktivios, z.s., Nezdice – půjčování didaktických pomůcek, účast na aktivitách dle nabídky téo organizace


 

Plán materiálního vybavení a oprav pro šk.rok  2020/2021

Tento plán a jeho naplňování se odvíjí od stavu rozpočtu na příslušný školní rok.

 • Pergola na školní zahrádce

 • Zahradní herní domek

 • Vybavení kuchyně – nábytek

 • Dovybavení ložnice (pedagogický kout)

 

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Obsah školního řádu :

 

1. Vydání a závaznost školního řádu

2. Cíle předškolního vzdělávání

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

3.1 Práva dítěte

3.2 Povinnosti dítěte

3.3 Práva zákonných zástupců

3.4 Povinnosti zákonných zástupců

4. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

5. Provoz a vnitřní režim školy

5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

5.2 Organizace stravování dětí

5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

5.4 Povinné předškolní vzdělávání

5.5. Distanční vzdělávání

5.6. Ukončení docházky dítěte do MŠ

5.7 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

5.8 Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

5.9 Platby v MŠ

5.10.Potřeby dětí do MŠ

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

6.2 První pomoc a ošetření

6.3 Pobyt dětí v přírodě

6.4 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při pobytu venku

6.5 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

6.6 Pracovní a výtvarné činnosti

7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy

8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

9. Ochrana osobnosti v mateřské škole (GDPR)

10. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

 

 

1. Vydání a závaznost školního řádu

Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Školní řád je zveřejněn na informační tabuli u vchodových dveří do MŠ a na webových stránkách školy. Všichni zaměstnanci jsou s jeho obsahem prokazatelně seznámeni. Zákonní zástupci dětí jsou o jeho vydání a obsahu informováni na 1.třídní schůzce. Školní řád je pro všechny závazný.

 

2. Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Předškolní vzdělávání v naší MŠ se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu „Úsměv, hry a písničky, pospíchejte kluci, holky, do oplotské školičky!“, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je k dispozici na třídě nebo ve zkrácené verzi na webových stránkách školy.

 

Mateřská škola programově spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí.

 

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

3.1 Práva dítěte:

 

Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před nebezpečnými lidmi a situacemi).
 

Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (odpovídající zacházení, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).

 

Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje.

 

Dítě má právo být respektováno jako individualita.

 

Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.

 

Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.

 

Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.

 

Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ , pokud to dovolí jeho zdravotní stav.

 

Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační  režim (zákonní zástupci dítěte se dohodnou s ředitelkou školy na nejvhodnějším postupu).

 

3.2 Povinnosti dítěte:

 

Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ.

 

Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy.

 

Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.

 

Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.

 

Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.

 

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu.

 

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné
i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.

 

3.3 Práva zákonných zástupců

 

Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 

Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte.

 

Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.

 

Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního
a rodinného života.

 

Zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogickými pracovníky školy.

 

Zákonný zástupce má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.

 

Zákonný zástupce má právo projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.

 

3.4 Povinnosti zákonných zástupců

 

Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.

 

Zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy.

 

Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel.

 

Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

 

Rodiče jsou povinni osobně předat dítě učitelce a teprve po té opustit školu. Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům, zástupcům nebo sourozencům starším 10ti let předají(musí být uvedeni v EL). Předávací zonu tvoří vstup do třídy.

 

Zákonní zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte.

 

Zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav,..).

 

Rodiče nebo jimi pověřené osoby jsou povinni respektovat provozní dobu v MŠ (dobu určenou k příchodu dětí do MŠ a odchodu dětí z MŠ).

 

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

 

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

 

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

 

Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

 

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

5. Provoz a vnitřní režim školy

 

5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

 

Mateřská škola Oplot, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace poskytuje předškolní vzdělávánína adrese Oplot 69, 334 01 Přeštice.

Provoz MŠ je od 6.45 hod do 15.30 hod.

 

Děti se scházejí do 8.00hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů i během dne, avšak s ohledem na chod MŠ.

 

Vchod do MŠ se v 8.00 hod. z bezpečnostních důvodů uzamyká a otvírá se ve 12.00 hod. pro děti, které odcházejí po obědě. Odpoledne se MŠ odemyká v 15:00 hod. Důvodem je zajistit dětem klid při dojídání odpolední svačiny, těm rychlejším poskytnout možnost chvilku si pohrát. V případě pozdějšího příchodu ( dle domluvy) příchozí zazvoní u vchodových dveří do budovy a poté mu bude otevřeno.

 

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do8.00 hod., osobně nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne.

 

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky nebo osobně mateřské škole.

 

Pokud je absence dítěte delší než 10 pracovních dnů, omlouvají rodiče dítě písemně (formuláře jsou k dispozici v polici na chodbě).

 

Absence a omlouvání dětí, které mají předškolní vzdělávání povinné, se řídí specifickými pravidly (viz Povinné předškolní vzdělávání).

 

V případě, že jsou do MŠ zařazeny děti, které samy se souhlasem rodičů dojíždějí autobusem, tyto přivádí a odvádí od autobusu a zpět školnice (dohoda s rodiči je součástí spisu dítěte).

 

Postup při nevyzvednutí dítěte ve stanovenou dobu dle doporučení MŠMT ze dne 8.12.2015:

a) Pedagogický pracovník telefonicky kontaktuje zákonného zástupce

b) Pokud zákonný zástupce písemně pověřil k vyzvednutí jinou osobu, pedagogický pracovník kontaktuje tuto osobu v případě, že zákonný zástupce není v daném okamžiku dostupný na žádném poskytnutém kontaktu.

c) V případě, že není dostupný zákonný zástupce ani pověřená osoba, je pedagogický pracovník povinen dále vykonávat dohled nad dítětem, což v praxi znamená zůstat s ním v mateřské škole.

d) Pedagogický pracovník je povinen se dále průběžně pokoušet kontaktovat zákonné zástupce, případně písemně pověřené osoby. Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu, je oprávněn kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD)

e) Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, může pedagogický pracovník kontaktovat příslušný obecní úřad nebo Policii ČR, případně Městskou policii, pokud v obci působí. Ve spolupráci s policií zajistí předání dítěte pracovníkovi OSPOD.

f) Pedagogický pracovník není oprávněn svévolně opustit s dítětem prostory mateřské školy a dítě předat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě, než zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Nepřípustné je i zajištění péče o dítě v bydlišti pedagogického pracovníka.

g) Pokud tímto pozdním vyzvednutím dítěte vznikne škoda, má zákonný zástupce povinnost podle
§ 2910 občanského zákoníku tuto škodu uhradit.

 

Organizace dne

 

6.45 – 8.00 scházení dětí, ranní hry dle volby dětí,

8.00 – 8.45 didakticky zacílené činnosti ve skupinách či individuálně,

tělovýchovná chvilka, relaxační cvičení, hudebně pohybové aktivity, komunitní kruh

8.45 – 9.15 hygiena, přesnídávka, příprava na didakticky zacílené činnosti

9.15 – 9.45 didakticky zacílené činnosti

9.45 – 11.30 příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.30 – 12.00 hygiena, oběd

12.00 – 14.15 hygiena po obědě, odchod dětí po obědě (do 12.30hod), postupný odpočinek, náhradní nespací aktivity pro předškoláky,

14.15 – 15.30 hygiena, odpolední svačina, odpolední zájmové činnosti, rozcházení dětí, v případě příznivého počasí pobyt na zahradě

 

Režim odpočinku po obědě

12.00 – 14.15 postupný odpočinek

13.30 – 14.15 náhradní nespací aktivity pro předškoláky (u stolečku pracovní listy, klidové herní činnosti, omalovánky, puzzle, kroužek angličtiny...), odpočinek ostatních dětí

14.15 vstávání ostatních dětí

 

 

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci potřebám dětí
a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku.

 

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně
2 hodiny. Při nepřízni počasí je pobyt venku omezen ( silný vítr, mlha, znečištěné ovzduší, teploty pod – 10stupňů C.)

 

Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat. Odpočinek je součástí režimu dne.

 

Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu např. pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí lze upravit.

 

Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných  mateřskou školou - sdělením na nástěnce u vchodu do třídy, webových stránkách školy, e-mailem,příp. ústním sdělením.

 

Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podává zákonný zástupce písemně prostřednictvím stanoveného formuláře školy.

Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci.

 

5.2 Organizace stravování dětí

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny v Řádu školní jídelny a ve Vnitřním školním řádu, který je zveřejněn na nástěnce u vchodu. Podmínky stravování jsou rovněž zveřejněny na webových stránkách školy.

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
ve znění pozdějších předpisů, a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje MŠ celodenní pitný režim – čaj a vodu - obojí je dětem volně k dispozici v tepelně izolovaných nádobách, přičemž děti používají vlastní kelímky, obsluhují se vesměs samy, těm nejmenším pomáhají starší kamarádi nebo učitelka. Děti, které odcházejí po obědě, dostávají odpolední svačinu s sebou v krabičce donesené z domova.

Systém podávání stravy je částečně samoobslužný, výdej oběda se uskutečňuje okénkem.

Odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den nejpozději do 8.00 hodin.

V případě, že dítě během dopoledne z nějakého důvodu opustí v doprovodu rodičů MŠ (teplota apod.), bude dítěti oběd započítán nebo si ho může rodič v době oběda vyzvednout.

 

5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem termín zápisu dětí do MŠ na následující školní rok, a to v rozmezí od 2.5. do 16.5. (dle zákona č.178/2016, kterým se mění zákon 561/2004 Sb.) Zákonní zástupci jsou o termínu vyrozuměni formou plakátů, místním rozhlasem a na webových stránkách školy. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

 

Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka školy dle stanovených kritérií. Žádost o přijetí dítěte do MŠ včetně registračního čísla obdrží rodiče u zápisu.

V dohodnutém termínu přinesou evidenční list (obdrží také v MŠ) s vyjádřením lékaře o zdravotním stavu dítěte. Seznam registračních čísel přijatých dětí je vyvěšen na veřejně přístupném místě a na webových stránkách školy.

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení. Rozhodnutí se vydává do 30ti dnů osobně.V případě zápisu při epidemických opatřeních se postupuje dle nařízení MŠMT a veškeré informace k zápisu jsou dostupné na webových stránkách školy.

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let, 7 let v případě OŠD. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. 2Leté může být přijato, pokud to umožňují podmínky školy. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

 

Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na evidenčním listu.Toto neplatí pro děti s povinnou školní docházkou.

 

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

 

Do naší MŠ mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP). Pro přípravu jejich vzdělávacího programu budeme vycházet z RVP PV. Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro všechny děti společné, avšak jejich naplňování budeme přizpůsobovat potřebám a možnostem těchto dětí. Naší snahou bude vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci jim, aby dosáhly co největší samostatnosti.

Pro úspěšné vzdělávání dětí s SVP budeme realizovat příslušná podpůrná opatření (1. – 5.st.)
O poskytování podpůrných opatřeních 1.stupně rozhodne ředitelka bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo rodičů na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. Pokud by nepostačovala podpůrná opatření 1. stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory), doporučí ŘŠ využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení, případně zajistíme asistenta pedagoga.

V případě, že naši MŠ bude navštěvovat dítě vykazující známky nadání, budeme jeho schopnosti podporovat (viz ŠVP). Budeme podněcovat jeho rozvoj tak, aby se toto nadání mohlo ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.

Pro podporu nadaného dítěte budeme realizovat příslušná podpůrná opatření (1. – 4.st.)

Informace o dětech jsou využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

5.4 Povinné předškolní vzdělávání ( od 1.9.2017)

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku. Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a ŠZ.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové MŠ, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně, začátek v rozmezí od 7hod do 9 hod.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, zůstává ale právo dítěte chodit do MŠ po dobu provozu.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě řádně docházelo do školy. Zanedbá-li tuto péči, dopustí se přestupku podle §182a ŠZ.

 

5.5 Distanční vzdělávání (od 1.9.2020)

 

Podle školského zákona č. 561/2004Sb., § 184a v platném znění, má mateřská škola povinnost poskytovat distanční vzdělávání dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, v případě následujících důvodů:

 1. Dojde k vyhlášení krizového opatření podle zákona č. 240/2020 Sb., o krizovém řízení.

 2. Dojde k nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona č. 258/200Sb., o ochraně veřejného zdraví.

 3. Dojde k nařízení karantény. Nařídit karanténu může krajská hygienická stanice nebo poskytovatel zdravotních služeb.

Pokud z těchto důvodů dojde k znemožnění osobní přítomnosti více než poloviny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, bude mateřská škola poskytovat těmto dětem distanční vzdělávání.

 

Způsob distančního vzdělávání domluví jednotlivě zákonný zástupce dle možností (spolupráce přes PC, pracovní listy)

 

Zadané úkoly v distančním vzdělávání budou zpětně učitelkou slovně hodnoceny.

 

Pokud se dítě nemůže např. z důvodu nemoci distančního vzdělávání zúčastnit, musí být zákonným zástupcem řádně omluveno v omluvném listě.

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Ředitelka MŠ je oprávněna požadovat doložení důvodu nepřítomnosti.

Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte vždy, a to nejpozději do 3 dnů. Oznámení je možné provést telefonicky nebo písemně. Písemně vždy v případě absence delší než 10 pracovních dní. Každá absence dítěte je evidována. Zvýšená omluvená nepřítomnost může být prověřována. Neomluvená absence se řeší pohovorem, v krajním případě, když absence pokračuje, oznámením OSPOD.

 

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, který se rozhodne, že jeho dítě bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním, je povinen tuto skutečnost oznámit řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (k zápisu musí toto dítě přijít vždy). Musí se jednat o odůvodněný případ.

 

Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

1.jméno, RČ a místo trvalého pobytu dítěte

2. období, ve kterém bude dítě vzděláváno

3. důvody ind.vzdělávání

 

Ředitelka MŠ předá zákonnému zástupci přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (tyto vychází ze ŠVP školy). Dále ŘŠ školy dohodne přezkoušení dítěte v MŠ – termíny včetně náhradních (vždy od 3.do 4.měsíce od začátku šk.roku). Přezkoušení je zákonný zástupce povinen zajistit, v opačném případě ŘŠ ukoncí individuální vzdělávání dítěte. Výdaje spojené s ind.vzděláváním hradí zákonný zástupce dítěte( s vyjímkou případných speciálních kompenzačních pomůcek).

 

5.6 Ukončení docházky dítěte do MŠ

 

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

- Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

- Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

- Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád např. neustálé pozdní příchody a odchody).

- Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

-Dítě nezvládne adaptační program MŠ.

- Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání pvinné.

 

5.7 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

 

Provoz MŠ lze omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem - Obcí Oplot a s jeho výsledkem předběžně seznámí zákonné zástupce dětí na 1.schůzce v září školního roku, ve kterém bude provoz omezen nebo přerušen. Tuto informaci ředitelka MŠ zveřejní nejméně dva měsíce předem na informační tabuli a na webových stránkách školy.

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i

v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci
o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na obvyklých místech neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

Provoz MŠ lze uzavřít i v době epidemiologických opatření na základě rozhodnutí KHS nebo MZd .(§ 184a Školského zákona).

 5.8 Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

 

O hlavních a vánočních prázdninách  je provoz  naší MŠ omezen nebo přerušen. Zákonní zástupci jsou o omezení nebo přerušení provozu MŠ informováni na 1.třídní schůzce, přerušení provozu je oznámeno 2 měsíce předem  na nástěnce a na webových stránkách.

V případě uzavření MŠ na celý kalendářní měsíc (obvykle červenec) jsou všichni zákonní zástupci osvobozeni od úplaty. V případě částečného prázdninového provozu (obvykle srpen)

se platí poměrná část běžné úplaty a platí ji všichni bez rozdílu (vyjma Rozhodnutí o prominutí).

V době vánočních prázdnin je MŠ uzavřena.

 

5.9 Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání činí měsíčně 250,- Kč a je stanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání“ a je také součástí Vnitřního řádu školu, který je vyvěšen na nástěnce u vchodu. Potřebné informace jsou rovněž k dispozici na webových stránkách školy.

 

Úplata za předškolní vzdělávání v době epidemiologických opatření

Pokud bude určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

 

Pokud dojde k uzavření školy na základě rozhodnutí KHS nebo Mzd na více než 5 dní, bude maximální výše úplaty poměrně ponížena podle délky omezení nebo přerušení provozu a to i v případě, že mateřská škola poskytuje distanční výuku.

 

Úplata za školní stravování dětí je stanovena v Řádu školní jídelny a ve Vnitřním řádu školy, který je zveřejněn na nástěnce na chodbě školy a všechny potřebné informace rodiče rovněž najdou na webových stránkách školy.

 

Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d, ve znění pozdějších předpisů).

 

Všechny platby probíhají dle volby rodičů buď hotově nebo formou inkasa z účtu vždy do 15. dne
v měsíci (školné v témže, stravné v následujícím)

 

5.10. Potřeby dětí do MŠ

 

Požadované : přezůvky (mohou být i crocsy s páskem za patou), kartáček na zuby a kelímek, kelímek na pití (na pitný režim v průběhu dne), kapesník dle zvyku (papírový nebo látkový),
na odpočinek pyžamo a polštářek.

Doporučené : vhodné oblečení pro hru, náhradní oblečení, holinky pro případ potřeby

Nevhodné : jakékoliv hračky přinesené z domova (výjimkou je povánoční čas, věci potřebné
pro vzdělávácí činnost, případně plyšové hračky pro klidné usnutí na lehátku při odpoledním spánku)

Uvítáme pro potřeby všech dětí : balení papírových kapesníků, balení WC papíru, pasta na zuby, tekuté mýdlo (náplň)

 

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

V případě samostatného dojíždění dítěte autobusem je toto ošetřeno dohodou s rodiči, která je součástí spisu dítěte.

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé mateřské školy. Tito nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají je bez dozoru. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je učitelka povinna zajistit dozor nad dětmi jiným pracovníkem školy.

 

V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Učitelka je rovněž zodpovědná za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů.

Všechna drobná poranění (odřenina, boule apod. - není potřeba lékařského ošetření) jsou evidována v Knize drobných úrazů.

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí, a to od od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich.

 

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se  zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

 

Ředitelka školy, které byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

 

Děti jsou v MŠ pojištěny proti úrazům v době pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou . Odpovědnost za škodu se od 1.6.2020 řídí ZP.

 

6.2 První pomoc a ošetření

 

Všichni zaměstnanci školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při jakémkoliv úrazu a náhlém onemocnění.

 

Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí, křičet po chodbách ap.

 

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako nože, meče, pistole apod. Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

 

6.3 Pobyt dětí v přírodě

 

Využívají se pouze známá a bezpečná místa, učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství, zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.).

 

6.4. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při pobytu venku

 

K zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy dostatečný počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let. Pokud to možnosti dovolují jsou na pobyt venku přítomny dvě učitelky. V případě, že je přítomna pouze jedna, realizuje se pobyt venku pouze v areálu MŠ.

 

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Učitelky při přechodu vozovky používají barevný terčík a děti jsou opatřeny signálními vestami (alespoň 1. a poslední dvojice).

 

6.5 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

 

Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách kontrolují učitelky, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost. Dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

 

6.6 Pracovní a výtvarné činnosti

 

Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, tupé jehly, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitelky, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

 

7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami a mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí.

V celé budově je zakázáno kouření včetně elektronické cigarety a není dovoleno nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky.

 

8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají pedagogické pracovnice na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy. Pokud by se tak stalo, zákonný zástupce buď opraví poškozenou věc nebo poskytne novou (případně poskytne finanční náhradu).

 

9. Ochrana osobnosti v mateřské škole (GDPR)

 

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení, s nimiž přišli do styku.

Právo dětí a zákonných zástupců na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí k ochraně osobních údajů.

Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy(webové stránky, fotografie), je možné jen s výslovným souhlasem zákonných zástupců dítěte.

 

10. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

 

Školní řád platí do odvolání.

 

Aktualizace školního řádu byla projednána na pedagogické radě dne 24.8.2021.

 

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole (nástěnka u vchodových dveří) a na webových stránkách MŠ. Prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a taktéž prokazatelně jsou o jeho vydání a obsahu informováni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu jsou seznámeny i děti, forma seznámení odpovídá věku a jejich rozumových schopnostem a je vždy písemně zanesena do třídní knihy na začátku školního roku.

 

Školní řád nabyl účinnosti 1.9.2021

 

Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace.

Aktualizace: 1.9.2021

 

 

Vladislava Černohlávková

ředitelka školy

 

 

 

Provozní řád mateřské školy

 

Aktualizováno k 1.9.2021

 

Údaje o zařízení

 

Mateřská škola Oplot, okres Plzeň-jih, byla zřízena Obcí Oplot k 1.1.2003 jako příspěvková organizace.

Je to samostatný právní subjekt. Statutárním zástupcem je ředitelka Vladislava Černohlávková, IČO – 70989141,

telefon – 377 983 862, , mobilní tel – ředitelka 776 270 537,

e-mail: msoplot@ seznam.cz, webové stránky: www.oplot.cz/materska-skola/

 

Mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem a provozní dobou od 6:45 hod do 15:30 hod.

 

Režimové požadavky

 

Nástup dětí je od 6:45 hod.

 

Spontánní hra je zařazována od nástupu dítěte do 8:45 hod. Hra se prolíná s didakticky zacílenými činnostmi ( indiv., ve skupinkách), tělovýchovnou chvilkou, relaxačním cvičením, hudebně-pohybovými aktivitami, komunitním kruhem.

 

Činnosti dětí řízené pedagogem probíhají od 9:15 hod do 9:45 hod (podle věku).

 

Sledování pořadů na DVD zařazujeme občas, ale vždy tak, aby byly respektovány podmínky psychohygieny ( např.obsah programu vhodným způsobem doplňuje řízenou činnost).

 

Práce na počítači je určena starším dětem (od 4,5 roku). Její zařazení do výchovné práce je v kompetenci učitelek a vždy musí být v souladu s dodržováním bezpečnostních a psychohygienických podmínek.

 

Pohybové aktivity jsou zařazovány v průběhu celého dne formou tělovýchovných chvilek, relaxačních cvičení, hudebně-pohybových aktivit, při pobytu venku na školní zahradě či ve volné přírodě.

Pobyt venku je plánován dopoledne od 9:45 hod (včetně přípravy v šatně) do příchodu na oběd, tj. do 11:30 hod, v odpoledních hodinách po odpočinku a odpolední svačině do odchodu dětí domů – od 14:15 hod do 15:30 hod (v případě příznivého počasí v letním období na školní zahradě). Pobyt venku je uskutečňován na školní zahradě nebo formou vycházky . Tráva na školní zahradě je udržována dle potřeby travní sekačkou, písek v pískovišti je vyměňován 1x za 2 roky (Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č.135/2004 Sb.,kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích, ve znění pozdějších předpisů)

 

Odpočinek, spánek – doba k odpočinku, spánku dětí a náhradních nespacích aktivit pro předškoláky (v době od 13:30hod do 14:15hod) je zařazena v režimu dne v době od 12:30 hod do 14:15 hod počítaje v to hygienu před a po spaní. K odpočinku slouží samostatná ložnice (lehátka se neskládají). Výměna lůžkovin se provádí 1x za 3 týdny, pyžam 1x za 2 týdny. Obojí perou rodiče. Pravidelně po každém spaní se lůžkoviny provětrávají.

 

Anglický kroužek – pro děti od 4 let věku dle zájmu zákonných zástupců. Kroužek je placený. MŠ kroužek pouze zprostředkovává a poskytuje prostory. Kroužek je v odpoledních hodinách. Lektorka si děti vyzvedne ve třídě MŠ a po výuce odevzdá zpět ve třídě pedagogickému dozoru.

Stravování – dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava z vlastní kuchyně podle platných předpisů. Výdej se uskutečňuje okénkem, systém podávání stravy je částečně samoobslužný.

Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne – pitná voda a čaj je dětem k dispozici podle jejich potřeby. Tekutiny jsou přechovávány v tepelně izolovaných nádobách, děti se obsluhují vesměs samy. Při doplňování tekutin během dne děti používají vlastní kelímky.

 

Otužování dětí je prováděno vzduchem - dostatečným větráním místností, pohybovými aktivitami při otevřených oknech bez přímého zásahu studeným vzduchem, vodou - omýváním po odpočinku, přiměřeným oblékáním jak v místnosti, tak venku.

 

Způsob nakládání s prádlem

Výměna prádla : lůžkoviny 1x za 3 týdny nebo podle potřeby

ručníky 1x týdně nebo podle potřeby

pyžama 1x za 2 týdny nebo podle potřeby

Způsob praní prádla : všechno prádlo perou rodiče

Způsob manipulace s prádlem : čisté lůžkoviny a ručníky jsou uloženy ve skříni k tomu určené. Použité lůžkoviny a pyžama si děti indiv. odnášejí domů na vyprání a opět je indiv. přinášejí. Použité ručníky odnáší 1 rodič v tašce k tomu určené.

 

Materiální podmínky

 Hračky a didaktické pomůcky - odpovídají věkové skupině dětí v MŠ dle informací uvedených na obalech výrobku, návodech.

 Školní zahrada – herní a relaxační a sportovní prvky jsou využívány vzhledem k věkovým schopnostem dětí.

 Sedací nábytek - zohledňuje tělesnou výšku dětí, podporuje správné držení těla při sezení, je bezpečný a stabilní. Ergonomické parametry školního nábytku upravuje vyhláška č. 410/2005 Sb., v Příloze č. 2, a dále je upraveno ČSN EN 1729-1

Vladislava Černohlávková

Ředitelka školy

 

 

Vnitřní řád školy

 
Milé děti, vážení rodiče – vítejte v naší mateřské škole !

 

Provoz naší mateřské školy je stanoven od 6:45 hod do 15:30 hod.

Naše mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem. V zájmu bezpečí Vašeho dítěte předávejte prosím Vaše dítě učitelce osobně. Učitelky mohou vydávat děti jiným osobám a nezletilým dětem jen na základě Vašeho písemného pověření.

Ranní scházení dětí potřebujeme ukončit v 8:00 hod, aby byla včas zajištěna příprava stravy. Pozdější příchod dítěte oznamte den předem. Po obědě si můžete děti odvádět v době od 12:00 hod do 12:30 hod, odpoledne od 15:00 hod do 15:30 hod. Na případných změnách se domlouvejte s učitelkou na třídě, případně telefonicky na čísle 377 983 862. Telefon můžete využít také k omlouvání nepřítomnosti dítěte.

V zájmu zdraví Vašeho dítěte budeme společně dbát o čistotu dítěte, jeho oděvu a obuvi. Abychom mohli děti podporovat v samostatnosti při oblékání a obouvání, dávejte jim prosím vhodné oblečení a obutí (také v závislosti na počasí).

Ke zdravému růstu dětí přispíváme zdravou stravou. Týdenní jídelníček připravuje vedoucí ŠJ s paní kuchařkou.

Školné a stravné se hradí hotově nebo inkasem z účtu (Vaše volba), a to takto :

Školné - 280,- Kč /měsíc

 

Stravné - Finanční normativ – platný od 1.9.2021

                                                                                 3 – 6 let                                    7 – 10 let

přesnídávka                                                                          8,-Kč                                   9,-Kč

oběd                                                                                    17,-Kč                                 20,-Kč

odpol. svačina                                                                      8,-Kč                                    8,-Kč

nápoje                                                                                   4,-Kč                                    4,-Kč             celkem                                                                                37,-Kč                                 41,-

 

Děti, které jsou přihlášeny k celodenní docházce a půjdou domů po obědě, dostanou odpolední svačinu s sebou ve vlastní donesené krabičce.

Za stravné zaplatíte pouze tolik, kolik Vaše dítě „projí“ (za uplynulý měsíc).

Děkujeme vám za včasné platby školného i stravného: inkasem i hotově k 15. dni v měsíci

(školné do 15.dne v měsíci, stravné do 15.dne následujícího měsíce.)

 

Úplata za předškolní vzdělávání v době epidemiologických opatření

Pokud bude určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

Pokud dojde k uzavření školy na základě rozhodnutí KHS nebo Mzd na více než 5 dní, bude maximální výše úplaty poměrně ponížena podle délky omezení nebo přerušení provozu a to i v případě, že mateřská škola poskytuje distanční výuku.

Snahou nás všech je, aby Vaše děti formou hry získávaly potřebné vědomosti, dovednosti a návyky ve všech oblastech života. Hodně pozornosti budeme věnovat oblasti citové a mravní, protože jen citově vyrovnaný jedinec může mít hezký vztah ke kamarádům v kolektivu a zároveň může bez problémů vykročit do života. Pro život i další vzdělávání vašich dětí se budeme snažit vytvářet podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí..

Vážení rodiče, dodržujte prosím tento zákaz : v celé budově je zakázáno kouření včetně elektronické cigarety a není dovoleno nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky.

Děkujeme

V Oplotě dne 1.9.2021

Ředitelka školy Vladislava Černohlávková

Mateřská škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, sobota 25. 9. 2021
jasno 22 °C 10 °C
neděle 26. 9. zataženo 23/11 °C
pondělí 27. 9. slabý déšť 20/13 °C
úterý 28. 9. oblačno 20/13 °C

Svátek

Svátek má Zlata

Zítra má svátek Andrea