Obec Oplot
ObecOplot

Komunální volby 2010

Informace o podzimních volbách do zastupitelstev obcí v roce 2010

Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů/ dále jen zákon o volbách/, prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů / dále jen zákon o obcích/.

Volební strany

Subjekty oprávněné kandidovat ve volbách do zastupitelstev obcí, tj.volební strany, taxativně vymezuje § 20 zákona o volbách. Volební stranou mohou být registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

K jednotlivým volebním stranám uvádíme následující

postup při registraci politické strany nebo politického hnutí upravuje zákon č.424/1991 Sb o sdružení v politických stranách a v politických hnutích , ve znění pozdějších předpisů  /§6 a následující citovaného zákona/ K tomu , aby vznikla politická strana nebo  politické hnutí, je třeba podat Ministerstvu vnitra návrh na registraci.Koalice politických stran a politických hnutí, stejně jako sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů je uskupení vzniklé dohodou  

zúčastněných subjektů pro určité volby, vyjádřené podpisem statutárních zástupců politické strany nebo politického hnutí, které kandidátní listinu podávají.

Sdružení nezávislých kandidátů není občanským sdružením podle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, nemá postavení právnické osoby, které po splnění podmínek pro své konstituování získá občanské sdružení registrací u Ministerstva vnitra. Sdružení nezávislých kandidátů je neformálním uskupením, nikde neregistrovaným, na rozdíl od politických stran a politických hnutí. Sdružení nezávislých kandidátů je volební stranou ad hoc, tj. jen pro volbyve kterých kandiduje.

Kandidáti

Aby mohl kandidát za člena zastupitelstva obce zvolen musí splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí  nejpozději v den voleb dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb musí získat trvalé bydliště v obci, ve které do zastupitelstva obce kandiduje a v neposlední řadě se musí jednat o  státní občany České republiky, popřípadě občany jiného státu, jimž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv / státní občané členských zemí Evropské unie/.

U kandidáta nesmí být dále překážka volebního práva uvedená v §4 odst. 2 písm.a/ a b/

Zákona o volbách, tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.

A poslední podmínkou, která ale nebrání zvolení za člena zastupitelstva  obce, nýbrž následnému výkonu mandátu, je podmínka uvedená v § 5 odst. 2,3,4 zákona o obcích, které řeší otázku neslučitelnosti funkcí.

Kandidátní listina

Podávání kandidátních listin upravuje § 21 zákona o volbách.)

Volební stran s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce.

Prohlášení kandidáta

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož  zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu a datum narození.

Petice

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů je třeba podle §21 odst.4 zákona o volbách připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. Náležitosti petice vymezuje citované ustanovení zákona s tím, že potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zákonu a to ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1.lednu roku v němž se konají volby,

Tj. k 1.1.2010. Požadovaný počet podpisů uveřejňuje nejpozději 85 dnů přede dnem voleb na úřední desce registrační úřad. Podepisovat se na petici mohou jen voliči, tzn. Že musí být splněna podmínka trvalého pobytu voliče v obci.

Vedle podpisu volče musí být uvedeno  jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu/ tj, úplná adresa/, jinak  tento hlas nelze na podporu volební strany započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.

Obec Oplot měla k datu 1.1.2010 341 obyvatel – počet podpisů činí 5%.

Počet kandidátů

Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem členů volených do příslušného zastupitelstva obce. Pouze v případě , má-li se v obci volit 7 a méně členů zastupitelstva, může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů.

Příklad  volí-li se zastupitelstvo 7 členné lze uvést na kandidátní listinu maximálně 9 kandidátů.

Počet zastupitelů obce na každé volební období stanoví zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obcí a oznámí to na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení.

Podávání kandidátních listin

Volební strany předají podle § 21 odst.3 zákona o volbách kandidátní listinu nejpozději 66 dnů před dnem voleb /pokud se volby budou konat ve dnech  15.10. a 16.10. t.r. je datum předání do 10. srpna do 16,00 hodin registračnímu úřadu / Městský úřad Přeštice/

V uvedené lhůtě musí být kandidátní listina již doručena, nestačí tedy např. její podání k poštovní přepravě. Lhůty dle zákona o volbách nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

Posouzení a registrace kandidátních listin

Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 dnů do 60 dnů přede dnem voleb, zda kandidátní listina obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem o volbách. V případě, že by tomu tak nebylo, vyzve  volební stranu , aby ve lhůtě  nejpozději do 53 dnů přede dnem voleb nedostatky odstranila.

Pokud volební strana tak neučiní, registrační úřad rozhodne ve lhůtě 48 dní přede dnem voleb o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, o odmítnutí kandidátní listiny / § 23 odst. 3 písm. b/ /.

Proti odmítnutí kandidátní listiny nebo škrtnutí kandidáta se lze domáhat ochrany u příslušného krajského soudu.

Volební kampaň

Prezentace kandidujících  subjektů ve volební kampani je ponechána na jejich vůli.

Podle § 30 odst. 1 zákona může Starosta vyhradit plochu pro vylepení plakátů a to nejméně 10 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících stran.

Termín voleb

Volby do zastupitelstva obcí vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů přede dnem konání. Vyhlášení je zveřejněno ve Sbírce zákonů.

Obec

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Obecní úřad

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
déšť 29 °C 17 °C
pondělí 22. 7. déšť 24/17 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 24/15 °C
středa 24. 7. déšť 19/13 °C

Svátek

Svátek má Vítězslav

Zítra má svátek Magdaléna